Zásady ochrany osobných údajov


Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov ?


Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je: PD Košeca, a.s., Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca. Zapísaný v živnostenskom registri Okresného súdu Trenčín, Vložka číslo: 10399/R (ďalej len ,,prevádzkovateľ").

 


Ochrana osobných údajov našich zákazníkov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa problematiky ochrany osobných údajov, použitie našu e-mailovú adresu: info@pdkoseca.sk alebo nám napíšte na vyššie uvedené korešpondenčnú adresu.

 

 


Rozsah, právny základ a účel spracúvania osobných údajov


Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi a na základne právnych základov vyplývajúcich z platných právnych predpisov, a to s Vašim súhlasom alebo bez Vášho súhlasu. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje len na stanovený účel, v rozsahu a počas doby nevyhnutnej na plnenie stanoveného účelu.

 


Právnym základom spracúvania osobných údajov môže byť jedna z nižšie uvedených skutočností:


a) Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na prijatie predzmluvných opatrení na žiadosť dotknutej osoby,
b) Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na spoločnosť
c) Spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby
d) Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti
e) Výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený dotknutou osobou pre jeden alebo viac konkrétnych účelov.
f) Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre realizáciu objednávky
g) Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby sú sprostredkované tretím osobám a to najmä prepravnej spoločnosti a pošte, za účelom doručenia tovaru.

 

 

 

Spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu


Personálna a mzdová agenda


A) Rozsah osobných údajov: Osobné údaje, ktoré ustanovujú osobitné predpisy, pričom je dodržaná zásada minimalizácie osobných údajov.
B) Právny základ spracovania: čl. 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia GDPR, čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.
C) Účel: Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom.

 

 

Plnenie zmluvy vrátane vybavenia prípadných reklamácii


a) Rozsah osobných údajov: základné údaje, ktorými sú Vaše meno a priezvisko, adresa, IČO, DIČ, kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo alebo kontaktná adresa, transakčné údaje, iné údaje uvedené v objednávkovom formulári, záznamy e-mailovej komunikácie, prípadne inej komunikácie v elektronickej alebo inej písomnej podobe.
b) Právny základ: Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR
c) Účel: Plnenie práv a povinnosti zo zmluvy alebo predzmluvného vzťahu

 

 

Účtovné a daňové účely


a) Rozsah osobných údajov: fakturačné údaje, ktorými sú Vaše meno a priezvisko, adresa, IČO, DIČ
b) Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR
c) Účel: účtovná a daňová evidencia

 

 

Vymazanie neuhradených pohľadávok po splatnosti


a) Rozsah osobných údajov: všetky osobné údaje uvedené v rámci plnenia zmluvy
b) Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR
c) Účel: riadne splnenie peňažného záväzku zo zmluvného vzťahu

 

 

Kontaktná linka a kontaktný e-mail


a) Rozsah osobných údajov: Údaje, ktoré nám o sebe oznámite telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu
b) Právny základ: spracúvanie podľa konkrétneho obsahu Vášho oznámenia Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR
c) Účel: podpora predaja a komunikácia s potenciálnym zákazníkom

 

 

Evidencia zmlúv


a) Rozsah osobných údajov: Meno, priezvisko, dátum narodenia, rodní číslo, adresa, číslo účtu
b) Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
c) Účel: Uzatvorenie nájomných zmlúv

 

 

Spracovanie osobných údajov s Vašim súhlasom

Dochádzkový systém


a) Rozsah osobných údajov: Meno, priezvisko, čas príchodu a odchodu, odtlačok dlane zamestnanca.
b) Právny základ: Osobné údaje v tomto systéme sú spracované na základe zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, § 13 ods. 1 písm.a): Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním osobných údajov.
c) Evidencia dochádzky zamestnancov

 

 


Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?


Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. sprostredkovateľov, ktorí pre naše potreby spracúvajú Vaše osobné údaje spravidla pri dodávaní služieb, ktoré sme si objednali.

 

Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú rôzne okruhy subjektov, ktorým poskytujeme Vaše osobné údaje najčastejšie v rámci plnenia našich zákonných povinností alebo ide o našich vlastných zamestnancov, s ktorými prichádzate ako dotknuté osoby do styku.

 

 

Naši sprostredkovatelia:

 • Dodávatelia softvérového vybavenia a technickej podpory spoločnosti
 • Poštoví doručovatelia a poštové podniky
 • Advokáti, exekútori, notári
 • Audítori

 

 

 

Do akých krajín prenášame Vaše osobné údaje?


Štandardne obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ak to nie je nevyhnutné. Avšak, niektorí naši subdodávatelia a vyššie uvedení príjemcovia osobných údajov, môžu byť usadení alebo ich serve sa môžu nachádzať v Spojených štátoch amerických, ktoré – ako také- predstavujú tretiu krajinu, ktorá nezaručuje ochranu osobných údajov primeranú ochrane v EÚ. Avšak spoločnosti, ktoré sa certifikovali v rámci tzv.EU-US Privacy Shield mechanizmu sú podľa rozhodnutia Komisie EÚ považované za poskytujúce primeranú ochranu osobných údajov ako v EÚ. Ak predsa len vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, robíme tak len na základe rozhodnutia Komisie EÚ o primeranosti alebo vyžadujeme splnenie iných záruk na ochranu osobných údajov (napr. uzatvorenie zmluvných doložiek).

 

 

 

Dochádza k automatizovanému individuálne rozhodovaniu s právnym účinkom na Vás?


V spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu, ktoré by bolo založené výlučne na automatizovanou spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré by malo právne účinky, ktoré sa Vás týkali alebo by Vás podobne významne ovplyvňovali v zmysle čl. 22 GDPR.

 

 

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?


Vaše osobné údaje sú spracované najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje najčastejšie prestávame spracovávať po:

 • Uplynutí úložných lehôt stanovených registratúrnym plánom pre registratúrne záznamy obsahujúce Vaše osobné údaje a po schválení
 • Uplynutí úložných lehôt stanovených registratúrnym plánom pre registratúrne záznamy obsahujúce Vaše osobné údaje
 • Uplynutím maximálnej doby uchovávania Vašich osobných údajov spracúvaných na konkrétny účel
 • Úplnom vysporiadaní našich vzájomných zmluvných záväzkov
 • Odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

 

 

 

Online médiá

 

Cookies


Cookies sa používajú na rôznych miestach na našich webových stránkach. Súbory cookie za súčasného stavu techniky nemôžu spustiť programy, ani prenášať vírusy do Vášho počítača. Súbory cookie sú zvyčajne malé textové súbory, ktoré používatelia rozpoznávajú pri opätovnom používaní webových stránok. Neukladajú však žiadne osobné údaje, ako napríklad meno, priezvisko alebo adresa. Tieto informácie nie je možné identifikovať.

 

 

Otvorenie našej webovej stránky

 

Pri otvorení našej webovej stránky sa vo Vašom koncovom zariadení cez tvorený prehliadač automaticky a bez Vášho pričinenia pošle:

 • IP adresa zapnutého koncového zariadenia
 • Dátum a čas prístupu
 • Meno a URL otvoreného súboru
 • Webová stránka/aplikácia z ktorej sa uskutočnil prístup (referrer – URL)
 • Vami použitý prehliadač a prípadne operačný systém Vášho PC s prístupom na internet, ako aj meno Vášho internetového poskytovateľa
 • Na server našej webovej stránky sa dočasne uloží do pamäte v takzvanom Log – File na nasledujúce účely: a) zabezpečenie nerušeného spojenia b) zabezpečenie komfortného používania naše webovej stránky/aplikácie c) vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému

 

 

Kategórie príjemcov osobných údajov


Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu nasledujúcim kategóriám príjemcov :

 • Dodávatelia a poskytovatelia služieb
 • Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia
 • Poskytovatelia IT služieb
 • Advokátske kancelárie, inkasné spoločnosti, súdy a exekútori
 • Orgány verejnej moci, vrátane orgánov činných v trestnom konaní

 

 

Vaše osobné údaje získavame z nasledovných zdrojov:

 • Osobné údaje ste nám poskytli Vy ako dotknutá osoba, alebo osobné údaje sme získali vo vybraných odôvodnených prípadoch z verejných zdrojov, zoznamov a evidencii. Naša spoločnosť neposkytuje Vaše osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií

 

 

Doba uchovávania osobných údajov

 

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR spracúvame Vaše údaje do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 5 rokov od jeho udelenia. V prípade plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR spracúvame Vaše osobné údaje po dobu počas ktorej trvá zmluvný vzťah.
 • V prípade plnenia zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia GDPR spracúvame Vaše osobné údaje po dobu, ktorá vyplýva z osobitných právnych predpisov.
 • V prípade oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia GDPR spracúvame Vaše osobné údaje po dobu trvania oprávneného záujmu v závislosti od konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov.

 

 

Vaše práva ako dotknutej osoby

 

 

 • Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte voči nám nasledujúce práva, ktoré sme pripravený voči Vám plniť:
 • Máte právo získať od našej spoločnosti potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje a ak sa spracúvajú, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie : účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie, ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, kritéria na jej určenie.
 • Existencia práva požadovať od našej spoločnosti opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie, obmedzenie spracúvania, práva namietať proti takémuto spracúvaniu a práva podať sťažnosť dozornému orgánu, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj, ak sa Vaše osobné údaje nezískali od Vás ako dotknutej osoby.
 • Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovanie uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre Vás ako dotknutú osobu.
 • O primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia GDPR týkajúcich sa prenosu ak sa Vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ ste nepožiadali o iný spôsob.
 • Poskytneme Vám kópiu Vašich osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
 • Máte právo na opravu Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne, neúplné alebo sa zmenili. Kontaktujte nás, bez zbytočného odkladu ich opravíme.

 

 • Máte právo na výmaz Vašich osobných údajov, pokiaľ:
 • a) Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracúvali,
 • b) Odvolali ste súhlas na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie
 • c) Namietali ste voči tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu
 • d) Osobné údaje sa spracúvali nezákonne
 • e) Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha
 • f) Osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • Ak sme zverejnili Vaše osobné údaje a sme povinný ich vymazať, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikneme primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby sme informovali prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie Vašich osobných údajov, že ich žiadate, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

 

 • Vyššie uvedené práva nemáte, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
 • a) Na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie
 • b) Na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému naša spoločnosť podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej našej spoločnosti
 • c) Z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods.2 písm.h) a i) Nariadenia GDPR, ako aj článkom 9 ods.3 Nariadenia GDPR,
 • d) Na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods.1 Nariadenia GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania
 • e) Na preukazovanie, uplatňovanie alebo objasňovanie právnych nárokov.

 

 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ:
 • a) Ste napadli správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho našej spoločnosti overiť správnosť Vašich osobných údajov,
 • b) Je spracúvanie protizákonne, namietate proti vymazaniu Vašich osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenia ich použitia,
 • c) Už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale Vy ako dotknutá osoba ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
 • d) Namietali ste hoci spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane našej spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi ako dotknutej osoby.
 • Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Predtým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené, sme povinní Vás informovať.

 

 • Máte právo na prenosnosť údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte bez toho, aby sme Vám bránili, ak:
 • a) Sa spracúvanie zakladá na Vašom súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR alebo na plnení zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a
 • b) Ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Máte právo na prenos osobných údajov priamo od našej spoločnosti ako prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
 • Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov našou spoločnosťou, ktoré je vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR alebo čl. 6 ods. 1 Nariadenia GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach, ako aj máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov našou spoločnosťou na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
 • Máte právo na automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo sa domnievate, že toto spracúvanie je nezákonné alebo v rozpore s Vašimi právami.
 • Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, uvedenému v čl. 22 ods. 4 Nariadenia GDPR.
 • Máte právo odvolať Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo podať sťažnosť u dozerajúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
 • Máte právo podať žiadosť, otázku alebo sťažnosť našej spoločnosti.

 

 

Našu spoločnosť môžete so svojimi žiadosťami, otázkami alebo sťažnosťami kontaktovať e-mailom: info@pdkoseca.sk alebo poštou na adrese sídla našej spoločnosti.

 

Súbory na stiahnutie

Kontaktujte nás
Na čísle 042/38 18 684 alebo prostredníctvom formulára nižšie
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Text správy: *
Overovací kód: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia